Kasteel ter Ham

Kasteel ter Ham is een waterslot met een uitgebreide historiek die teruggaat tot in de 8ste eeuw. Rond 1500 werd dit eerste slot in opdracht van Filip Hinckaert afgebroken. Hij liet het vervangen door het kasteel dat we nu kennen. Midden 20ste eeuw kwam het kasteelpand in handen van de overheid. Het onderging een aantal verbouwingen en werd vervolgens ingericht en benut als ontvangst- en conferentieruimte.

Op 14 januari 2014 ondertekenden het Agentschap Facilitair Bedrijf en de Vlaamse Erfgoedkluis een samenwerkingsovereenkomst betreffende de economische herbestemming van het Kasteel ter Ham. Deze overeenkomst voorzag in enerzijds een haalbaarheidsstudie om een nieuwe economische herbestemming te zoeken voor de site en om de toekomstige financiële lasten en verplichtingen voor de overheid te minimaliseren, en anderzijds om een marktprocedure te voeren met het oog op het aantrekken van een private partner die instaat voor de exploitatie van de site.

 

Op 25 september 2014 werd een erfpachtovereenkomst getekend voor 50 jaar met Optimum C, een ondernemer actief in de zorgsector. Optimum C gebruikt de site als opleidings- en expertisecentrum voor eigen personeel en voor externen. In oktober 2017 verkreeg Optimum C een vergunning voor de bouw van 20 assistentiewoningen op de site. Deze woningen werden onderrtussen gerealiseerd.

Op 26 juli 2018 kocht PMV de naakte eigendom van het Vlaams Gewest.

 

 

Beeldmateriaal: Karuur architecten