Sint-Annakerk

De Sint-Annakerk, met interieur, gelegen aan het Sint-Annaplein 1 te Gent, werd in 1851 ontworpen door Lodewijk Roelandt en werd in vereenvoudigde vorm uitgevoerd door Jacques Van Hoecke. De bouw begon in 1853 en op 12 juni 1866 werd de onvoltooide Sint-Annakerk plechtig ingewijd door de bisschop van Gent, Hendrik-Frans Bracq. De kerk verving de oude Sint-Annakapel uit 1644 in de Lange Violettestraat.

De kerk werd evenwel nooit helemaal voltooid. Zo was er oorspronkelijk aan de westzijde een toren voorzien. Het is het belangrijkste gebouw in Gent in Rundbogenstijl, een eclectische stijl met romaanse, Byzantijnse en gotische elementen. De Sint-Annakerk, met interieur en omgeving, werd in 1980 beschermd als monument en maakt deel uit van een beschermd stadsgezicht.

De kerk, die eigendom is van de stad Gent, is momenteel sporadisch nog in gebruik voor (beperkte) erediensten en concerten.

Sint-Annakerk is gelegen volgens het gewestplan in zone voor gemeenschapsvoorzieningen en een deel van de buitenruimte in parkzone.

Stad Gent zoekt naar een zinvolle economische herbestemming voor de kerk. De herbestemming gekoppeld aan een marktprocedure dient soelaas te brengen voor de resterende restauratie/renovatiekosten alsook de verdere exploitatie van de kerk. Naast een respectvolle herbestemming van het bestaande gebouw omwille van haar grote erfgoedkundige waarde, is er ruimte voor het realiseren van nieuwbouw, en dit in grote samenhang met het bestaande en de tuinomgeving.

De Vlaamse Erfgoedkluis en de stad Gent sloten een samenwerkingsovereenkomst af met betrekking tot de herontwikkeling van de betreffende kerk. De Vlaamse Erfgoedkluis bereidde een investeringsmemorandum met daaraan gekoppeld een voorstel erfpacht- en verkoopovereenkomst en een richtlijnnota voor de herbestemming voorbereid door de betrokken overheden. Op 16 april 2018 werd de marktbevraging gelanceerd. Er werden 5 biedingsvoorstellen met visienota, schetsontwerp en financieel voorstel ingediend. Na een grondige beoordeling vond de jurering plaats op 26 oktober 2018. Het college besliste op 6 december 2018 om het consortium Markthal aan te duiden als voorkeursbieder.

Dit nieuwe stadsproject krijgt een veelzijdige invulling: in het kerkgebouw komt een markthal, restaurant, en wijnbar, Het voorstel vertrekt vanuit het behoud van de monumentaliteit en de ruimtelijkheid van de kerk. Ernaast komen 2 kleinschalige residentiële ontwikkelingen met een koffiebar op het gelijkvloers, een open publieke buurttuin en een beschutte stadstuin. Na verdere optimalisatie van het voorstel en verdere onderhandelingen zal de verkoop worden gesloten.

 

Rol Vlaamse Erfgoedkluis

De Vlaamse Erfgoedkluis coördineert en voert in opdracht van de stad Gent het herontwikkelingsproces via een marktbevragingsprocedure.  Parallel onderzoekt de Vlaamse Erfgoedkluis een investering.

Contact

Mia Segaert, senior investeringsmanager Vastgoed

mia.segaert@pmv.eu